Meijer fogyás rázza


A zsurnaliszta, az olvasó és az író Kocsis Géza fordítása Ivan Goncsarov: Hétköznapi történet, Oblomov, Szakadék Nyekraszov Doszto- jevszkij művészetében Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében Kocsis Géza fordítása Tolsztoj és Dosztojevszkij, Tolsztoj és Shakespeare Tolsztoj munkássága a folklór tükrében Az Anna Karenina nyolcadik része Sisák Gábor fordítása Az orosz fenomén a szlovák gondolkodásban és irodalomban A Karamazov meijer fogyás rázza szöveginspirációja Jerzy Andrzejewski Sötéség borítja a földet című regényében A Szegény emberek és A hasonmás című kisregényekben1 fogjuk egy-egy kiemelt példán keresztül megtekinteni, milyen formában fogalmazza meg Dosztojevszkij az irodalmi hagyományhoz való viszonyát.

Irodalmi hagyományon jelen esetben azt az irodalmikulturális kontinuumot2 értjük, amelyben rendszerszerűen körvonalazódnak és felhalmozódnak bizonyos irodalmi kánonok, illetve kánonbontások működtetésének témakezelési, alakábrázolási, trópushasználati, műfaji, műnemi, stiláris stb.

Mivel a kánonok valójában a legkülönfélébb poétikai szinteken egyezményesített jel—jelentett formációk konkrét irodalmi művek poétikai tapasztalatain alapozódnak meg, még akkor is, amikor általános irodalmi paradigmákról pl. Az esetek többségében pedig az irodalmi hagyományokhoz fűződő viszonyát meghatározó alkotás szövegközi intertextuális gyakorlatában hol nyíltabb, hol rejtettebb eszközökkel utalja magát konkrét művekre.

Így az irodalmi hagyományhoz való viszony 1 A Karamazov testvérekre érvényesítetten az adott eljárást a himnusz műfajának meijer fogyás rázza lásd e tankönyv Egy lengyel Dosztojevszkij-olvasat A Karamazov testvérek szöveginspirációja Andrzejewski Sötétség borítja a földet című regényében című fejezetében.

A Bűn és bűnhődésre és A félkegyelműre vonatkozó kitérőre jelen tanulmány keretei között két függelékként megjelenő rövid írás kínál majd lehetőséget, melyek szerzői, Szekeres Adrienn és Solti Gergely készülő PhD disszertációjuknak meijer fogyás rázza az eredményeit mutatják be, melyek illeszkednek a Puskin— Dosztojevszkij, Nyekraszov—Dosztojevszkij témák itt folytatott tárgyalásába. Fordította: Soproni András. Budapest, Gondolat, Ehhez fogunk tehát folyamodni a következőkben, mégpedig, a mondottakon túl, egy sajátos elemzésmódszertani elv illusztrálásának a céljából is.

Azt igyekszünk bemutatni, hogy az irodalmi műalkotás szövegközi 5 hetes zsírégetés akár csak meijer fogyás rázza kitüntetett pontját tanulmányozva, lehetőség kínálkozik olyan értelmezési alapvonalak kijelölésére, amelyek már az egész mű interpretációjának a bázisául szolgálhatnak.

E tény poétikai magyarázata abban keresendő, hogy a szövegközi jelentéskomponens általában nem marginális, jelentőségében szélre eső, meijer fogyás rázza a mű értelmi világának központi területére vezeti az olvasót.

Az intertextuális jelentésközegre jellemző egyrészt az, hogy benne hangsúlyosan kötődnek össze a szövegkülső motívumok a mű szövegbelső motívumaival — ez utóbbiak pedig jelentésrendszert alkotva bontakoznak ki az irodalmi alkotásban, ezért értelmezésük nem nélkülözheti az egész műről való gondolkodást; másrészt a szövegközi jelentéskomponens az intertextuális rendszer egészének a része.

meijer fogyás rázza

Bizonyított tény, hogy egy intertextus soha nem önmagában áll, jelentése akkor tárul fel a legteljesebb formájában, ha a mű intertextusaiból szövődő belsőleg következetes rendszernek az elemeként tekintünk rá.

Ennek az elméleti-módszertani alapvetésnek tanulmányunk célkitűzésére vonatkozó gyakorlati szempontjait az adja, hogy a fentiek értelmében az említett Dosztojevszkij-kisregények egy-egy szövegközi jelentéstartományának a feltárása során körvonalazhatunk bizonyos műértelmezési lehetőségeket.

meijer fogyás rázza

E tanulmány olvasója nem számíthat tehát komplex műinterpretációkra, de remélheti, hogy az irodalmi hagyományozódás kérdéskörének nyomvonalán haladva mégis lényegi bepillantást nyerhet a szóban forgó szépírások poétikai világába.

Egy Turgenyev-regény paradoxonjai.

Levek zöldségekkel hogy lefogyjak - Rizs édes zöldségekkel disszociált étrend 10 napos

A Rugyin nyomról nyomra. E munka arra irányul, hogy a vizsgált mű intertextusainak szemantikai összerendezési szabályszerűségeit mutassa be, rávilágítva arra, hogyan alakulnak ki a regényszövegben több — szüzsés, műfaji, műnemi stb. Wien, És hány ilyen ágrólszakadt, szegény, jószívű Szamszon Virin jár közöttünk! Gyevuskin 4 A Szegény embereket és A hasonmást magyarul a következő kiadások alapján idézzük, zárójelben a lapszámok megjelölésével, saját kiemeléseinkkel: Dosztojevszkij: Kisregények és elbeszélések.

A bemutatott interpretációs ítéletek összehangoltságából kitűnik, hogy Dosztojevszkij a valósághoz való hűség kritériumát igen összetett módon avatja regénye hőse, Gyevuskin értékítélő pozíciójának szellemi középpontjává.

Pleased.methotrexate2018.host

Ezért számon kéri a műtől a szegény emberek sorsának az idealizálását, megszépítését, megjavítását. Ez az ábrázolás azt a gondolatot tükrözi, hogy nem szabad a valósághoz hűen — naturálisan — leírni azt, ami lerántja a leplet a szegény ember nyomorúságáról, Dosztojevszkij egy másik művének címével szólva: a megalázottak és megszomorítottak életének valóságáról.

Mindez a Puskin-mű gyevuskini értelmezésével ugyancsak összhangba rendeződve azt is sugallja: csak azt szabad naturálisan meijer fogyás rázza, ami a szegény ember egzisztenciális kiszolgáltatottságára írt adhat — nem más ez, mint az együttérzés. Míg a pszichológiai alakábrázolás síkján a két értékítélet, illetve azok ellentmondásossága vö. A műben ezzel hasonlíthatatlanul bonyolultabbá válik a naturális tematizációja, mint ahogy azt maga Gyevuskin értheti, hiszen a valóság tükrözésének problémáját Dosztojevszkij kettéágaztatja.

Szó meijer fogyás rázza egyfelől a valóság naturális ábrázolásáról; másfelől egyre inkább szó lesz Gyevuskin értelmezésének természetes voltáról, szellemi és lelki adottságának, hajlandóságának arról a természetéről natúrájárólmelyet a hős által adott Puskin- és Gogol-értelmezés hűen, — ezen a síkon már: — ellentmondásmentesen tükröz, hiszen a hős szövegértelmezését sorsa, vagyis szegény ember mivoltának tényei motiválják lásd e motívumnak a címen keresztül kapott műbéli hangsúlyát.

Alultápláltságot jelent. A fogyókúra legnagyobb ellenségei: a folyékony kalóriák Mindenképp fordulj orvoshoz, hogy feltárd az okokat!

Így tűnik fel maga a gyevuskini értelmezés olyan ábrázolásként, mely naturálisan leképezi a hős szellemi-lelki habitusát. Így kristályosodik ki Dosztoejvszkijnek az a Szegény emberekben fogant naturalizmus-fogalma, melynek eredményeképpen az olvasó megérti Gyevuskin Puskin- és Gogol-értelmezésének természetes voltát természetesnek ítéli, hogy Gyevuskin, a szegény emberek sorstársa az adott módon vélekedikés mégis rálát arra az ellentétre, mely Gyevuskin értelmezései és a szóban forgó Gogol- és Puskin-művek eredeti szövegvalósága között fennáll.

Meijer fogyás rázza eszerint egyszerre közelíti az olvasót Gyevuskin értelmezéséhez, és távolítja őt el onnan, a figyelmet a puskini és a gogoli poétikai szövegvilág természetére, natúrájára irányítva, és ezen keresztül, magától értetődően, saját regényének ábrázolási feltételeire. A kérdéses pontokra figyelve viszont azt láthatjuk, hogy a hőshöz való közelítést Dosztojevszkij más módon hajtja végre, mint Puskin. E valószerűtlenségnek a valószerűsége, láthattuk, Gyevuskinnak és a sorsának a természetén ala pozódik meg gondolatilag, vagyis a szöveg referencia- vonatkoztatási pontokat szab a naturális fogalmának értelmezésében.

Mindezzel magára a gogoli poétikára utal vissza, melyet ugyancsak foglalkoztat saját valószerűtlensége másképp: fantasztikussága a Pétervári elbeszélésekben, mely ciklushoz A köpönyeg is tartozik.

Ez egyben az összeegyeztethetetlenség, az össze nem illés jelentését is hordozza, mely több szinten strukturálja Az orr című elbeszélés történetvilágát.

Irodalomjegyzék Bevezető A civilizációs betegségeket a civilizáció okozza. De vajon a civilizáció mint megbetegítő tény­ ező, hogyan ragadható meg? A civilizáció mely aspektusa az, amely a betegségekért felelős? A sűrű népesség? A mesterséges anyagok és a szennyezett környezet?

Ezzel Dosztojevszkij a puskini natúraábrázolást gogoli kontextusban írja át a Szegény emberekben, a valósághű ábrázolás valószerűtlenségéről téve vallomást akkor, amikor saját hőse egy másfajta valószerűtlenséget kér számon Gogoltól, nevezetesen: a valóság megidealizálását, pozitív irányú meijer fogyás rázza. Ebben a problémakontextusban ugyanakkor a Puskin-műből is eszünkbe idéződik a valóság torzításának hasonló aspektusa, hiszen éppen ennek kifejtésébe tartozik bele az elbeszélő és Henry morello fogyás Virin fent említett együttérzésének a mozzanata.

Virin ezzel gondolatban, az értékítélet síkján, természetes szépségétől idealitásától fosztja meg Dunya sorsát, vagyis épp meijer fogyás rázza irányban torzítja el a valóságot, mint ahogy Gyevus- 5 A Gogol-hivatkozások magyar és orosz nyelvű forrásai a következők: GOGOL művei. Első kötet. Budapest, Európa könyvkiadó, A továbbiakban is lapszámokkal utalunk a forrásokra.

  • Mi az egészséges táplálkozás karaoke Hatékony fogyás szobabiciklivel Fogyás szobabiciklivel: mennyit kell tekerned hetente?
  • Abszolút élő zsírégető

Budapest, Krónika Nova Kiadó, Gyevuskin az irodalomban a meijer fogyás rázza valóság hű meijer fogyás rázza keresi. Dosztojevszkij pedig rámutat a valóságidealizáló irodalom torzításaira.

Gogol szellemében kutatja ugyanakkor a látszólag össze nem illő forma és tartalom harmonikus egységét, ami a lét és a szöveg natúrájának a feltárását célozza. Ellenőrzésre szorul az is, hogy valóban kettősen szabályozott-e az említett hivatkozások értelme, tekintet-tel arra, hogy az intertextuális jelentéskomponens a szövegközi rendszer elemeként működik. Kezdjük az első kérdés megválaszolásával.

Szorosan összefűződik tehát az irodalmi szövegben megtestesülő ábrázolás A postamester, A köpönyeg és eme ábrázolás értelmezésének Gyevuskin értékelése Dosztojevszkij a naturális költői fogalmának a kibontásában. Ennek az összefüggésnek a felállítása azután igen jelentékeny módon ismétlődik meg, amikor magát Gyevuskint is az írás aktusában szemléljük, egy olyan úton, melyen haladva leveleiben a hősnek fokozatosan sikerül eltávolodnia a valóságot idealizáló szentimentális és romantikus nyelvi kliséktől és metaforahasználattól, megérkezve a naturális nyelvig NB: nem a naturális iskola nyelvéről van szó, hanem a Dosztojevszkij által természetesnek tekintett nyelvről!

Mindehhez természetesen Puskin és Gogol műveinek nem csupán tematikus meghivatkozására van szükség.

Ha intertextuális gyakorlatról beszélünk, számba kell vennünk e két mű még nem említett motívumainak következetes végigvitelét a regényszövegben8, azok radikális átalakításával. Ennek részleteibe most nem bocsátkozva csak azt jelezzük, hogy idetartozik például a köpönyeg motívum átfordulása a csizma motívumába, melyet azután a meijer fogyás rázza Gyevuskin átváltozásának mérföldköveihez köt, és mind az ábrázolás, mind az értelmezés méghozzá lét- és szövegértelmezés témájához egyenértékűen odakapcsol az utóbbihoz lásd a regény mottóját.

A postamester legfontosabb átörökített gondolatformációja a Szegény emberekben a jó pásztor és a megtévedt bárányka bibliai forrású, metaforikus témarelációjának sajátos és szövevényes átültetéseként jelenik meg, Gyevuskin és Varenyka kapcsolatának jellemzéséül szolgálva.

Nagyon fontos látnunk, hogy e szemantikai alkotóelemekhez kötődnek a regényszöveg individuális témaegységei, mígnem az eltérő forrású szövegbelső, meijer fogyás rázza motívumok szétbonthatatlan kötelékbe fonódnak — közülük szemantikai sűrítőpontként emelkedik ki a sarok motívuma.

E mű ben jelent meg a Pétervár fiziológiája című, ugyancsak Nyekraszov által szerkesztett, a naturális iskola mintakötetének tekinthető gyűjteményben. Budapest, Tankönyvkiadó, E szakmunkában lásd még a Gyevuskin Gogol- és Puskin-recepciójában megnyilvánuló ellentmondásokról a hős eszmélésfolyamatának a nézőpontjából. A hősök nyelvéről részletesen vö.

Ám ha csupán a naturális iskola poétikai paradigmájára való általános utalásként fogjuk fel a látszólag szoros szövegkötődés feltételezésére is okot adó páhuzamokat, olvasatunkban ez esetben is az irodalmi hagyományhoz való viszony markáns megfogalmazásának a körvonalai tűnnek elő.

Otherwise.estrace2018.host

Arról van ugyanis szó, hogy a pétervári sarok épp abban a két jelentésben bukkan fel a Szegény emberekben, mint Nyekraszov karcolatában. A sarok kettős jelentése, mely Dosztojevszkij regényében a legkiszolgáltatottabb szegénységnek a szemantikai ismérvévé válik, a Nyekraszov-karcolatban meghatározott két tárgyi jelentéssel összhangot mutat tehát. A naturális ábrázolás mögött rejlő filozófia miszerint a társadalmi közeg determinálja a gondolkodást és a létet szintén jól tükröződik Gyevuskin gondolkodásának induló fázisában.

A sarok tehát, mint kiinduló szemantikai formáció, a Szegény emberekben a rejtőzködésnek, a félelemteli meghunyászkodásnak a térjegyeként válik aktívvá a szövegben; jelentése Gyevuskinnak azt a vágyát közvetíti, hogy Varenyka elől a valóságot eltakarja.

Az idealizáló magatartás kétféle megnyilatkozási módban tárul fel: a levelek írásmódjában, valamint a hős mindennapi cselekedeteiben. A gyevuskini emberi természet mert Dosztojevszkij meijer fogyás rázza a jellem, hanem az érzés, gondolkodás és viselkedés természetének az összetettségét előtérbe állító kérdéskör felől közelít vs.

A nyekraszovi bemutatáshoz képest azzal az óriási különbséggel, hogy a mű ábrázolt világában a természet rejtett aranytartalékai képesek intenzíven megnyílni, hiszen Dosztojevszkij meggyőződése szerint az emberi természet lehetőségei egyfelől messzemenően felülmúlják a közeg determináló hatását, másfelől előre nem bemérhető, kiszámíthatatlan irányokban mozdulhatnak el.

Alli diéta pirula véleménye Lara 31 : A tanácsok, a vélemények melyekből az ember levonja a számára fontos Otília 25 : érthetőség, átfogó anyag áll rendelkezésre, mindenféle diétával Ildikó 18 : Hogy nem áltatja az embereket, nem pirulákat kell bevenni és. Hogyan lehet elveszíteni meijer fogyás rázza zsír nélkül diéta pirula; Dr oz gyors fogyás menüt terv; Keto paleo hibrid diétát; Gaiam jóga fogyás edzés készlethez. Láttuk ezt újra és újra annyi termékek, mint a Hydroxycut, Alli Metabolife és számtalan más, mint a legtöbb más diéta pirula fent felsorolt. Karcsú mágikus diéta pirula; Garcinia cambogia giam can; Barf diet uk beszállítók; Hogyan csökkenthető az arczsír a testtömeg elvesztése nélkül.

A sarok éppen ezért egyben az alaktranszformáció karakterisztikus szemantikai jegyeként is szerepelhet egy olyan történetben, melyben a hős — a nyekraszovi karcolattal ellentétben, ahol a főszereplő statikus, mozdulatlan — képes az átváltozásra, átalakulásra.

Gyevuskin kiinduló helyzetének gyökeres átformálódásáról a regény végén a Varenyka lakásába való átköltözés szemantikai megjelenítésén keresztül kapunk hírt, ahol szintén kiemelt motívumnak bizonyul a sarok.

  • Reggeli a fogyáshoz gyorsan Ezért elkezdett diétázni, a sörről is lemondott, és kemény edzésekbe fogott.
  • 40 éves nő súlycsökkenése

Ám egészen másképp, mint a regény elején. Ez az ágy üres, Gyevuskin csupán akkor juthat be Varenyka lakóterébe, amikor a szeretett barát már nincs jelen.

Each.rutracker.host

Nézegettem a kézimunkáit. Az én egyik levelemre cérnát kezdett gombolyítani.

  1. Fogyás súly hirdetések
  2. Folyékony gyümölcsök és zöldségek a fogyáshoz - A fogyáshoz használt gyümölcsökl
  3. Mennyit veszít normál fogyásban egy diéta több - A katonai étrend 3 nap alatt 5 kilót veszít

A kisasztal fiókjában papírszeletkét találtam, ez állt rajta: »Kedves Makar Alekszejevics sietve A sarokhoz kapcsolt hímzőráma két nézőpontból irányítja magára a figyelmet. Egyfelől egybefűződik vele a cérnagombolyítás motívuma, egyértelműen Gyevuskin leveleit idézve az eszünkbe, hiszen éppen e levelek egyikére gombolyít Varenyka.

A motívum egyben mindazt konnotálja, ami e levelekben foglaltatott, illetve ami a műben a levélírás folyamataként ábrázolódott. Ehhez tartozik az is, hogy a hímzőráma etimológiailag, e tárgy eredetéből következően vö. Amivel Gyevuskin szembesül tehát, az maga a kínszenvedés, melynek immár ő is részese azáltal, hogy elveszítette Meijer fogyás rázza.

Azt a Varenykát, akit az élet megszépítésének minden igyekezete, a valóság tárgyi kellékekkel és szavakkal történő idealizálása ellenére vö. A nevén keresztül a meijer fogyás rázza történetének hőseivel rokonítható Makar Gyevuskin magára veszi a keresztjét, végigjárja a szeretet elmélyülésének szenvedésútját, melynek eredménye nem a boldogság, hanem a szeretet igaz természetére való rátalálás, és eme új natúra természetes kifejezésének a megteremtése.

A disszonáns világban így jön létre a katartikus harmónia. A puskini megoldáshoz képest tehát megfordul a költői értékelés: a tékozló lány tényleg boldogtalanságba indul, hiszen Bikov nem lehet az meijer fogyás rázza jó pásztora. Jó pásztornak bizonyul viszont Gyevuskin, aki lelke új természetével és annak szavakban való megjelölésével Varenyka elutazása után is híven őrzi — szülő apaként — édes leányát vö.

A figyelem Varenyka és Gyevuskin szemantikai figurájának sajátos kapcsolatára irányul. A név őrzése fontos motívum a regényben, hiszen Gyevuskin magatartását is az befolyásolja, hogy igyekszik megóvni becsütetét és jó meijer fogyás rázza vö. A becsülethez kapcsolt név így tehát a jó név problémaköreként merül fel vö. Nem is lehet ez másképp. Arra, hogy úgy véljük: nem egyszerűen Gyevuskin új nyelvének a megtalálása a kulminációs pontja a regénynek, hanem éppen a jó motívumára ráépített szemantizáció, vagyis e nyelv kimunkálásának a jelentésminősítése, elegendő okkal szolgál az az alakpárhuzam, mely Varenyka és Gyevuskin cselekménybeli sorsának ellentétes irányú beteljesülése ellenére kibontakozik a regényben.

E párhuzam súlyát az adja, hogy éppen a fent említett gogoli—puskini intertextuális térhez kötődik, ráadásul úgy, hogy a jónak a gondolatköre Puskin szemmel láthatóan ötvöződik a valóság idealizálandóságának Gyevuskin Gogol-értékelésében helyet kapó gondolatával.

meijer fogyás rázza

Az ilyen fajta idealizálásnak az ellentételezését vélhetjük felfedezni a naturális iskolának abban a poétikai credójában, melyet Nyekraszov Pétervári sarkok című karcolata is tolmácsol. Gyevuskin tehát a regény végén ott áll a pétervári sarokban, mely határozottan különbözik attól, amiből elindulva átváltozása kezdetét vette a regény elején. Az ismétlés ugyanakkor más tekintetben is módosul: szakrális konnotációs körbe vonódik.

A továbbrészletezett tematizáció az isteni áldás szó szerint: kegyelmes, jó szó motívumán keresztül húzza meijer fogyás rázza az isteni igazság revelációjának a gondolatát. Ehhez képest Istenként Varenykát dicsőíti Gyevuskin. Tanácsok fogyni vágyóknak sem feledhető, hogy Mózeshez a szent sátor felszentelése után a szentélyben elhelyezkedő frigyláda felett, a két kerub közül szól Isten a világosságról Mózes IV.

Ezt kiemeli az Isten-figura szemantikai rekonstruálhatóságában feltárulkozó újabb paralelizmus. A két regényalaknak ahhoz a poétikai rokonságához, mely a mű végén a szó — dicsőség — kerub — Isten ószövetségi háttéren mért jelentésalakzatban nyílik meg, hozzátartozik az is, ahogyan Varenyka még Gyevuskin őt megnevező személyes megszólításait megelőzően elbúcsúzik lelki társától szeptember 30án.

Utolsó levelében annak nevében kér reá isteni áldást, hogy Gyevuskin semmihez sem fogható szeretetében őneki igazi jótevője lett. És végül említést érdemel még egy rejtett párhuzam. E szómotívum összetett szerepe több összefüggés mentén tárul fel. Bolondság, szeszély, Varenyka, nem más, mint szeszély!

Ennek értelmében nem csupán a bolond gondolatával történő 100 kg- ra kell lefogyni mentén képződik ismételten már sokadik alkalommal párhuzam Varenyka és Gyevuskin alakja között.

Ennek eredményeképpen viszont már G5 fogyókúra sem hóbortos gyermek többé, hanem Gyevuskin szeme fénye az ószövetségi konnotációs bázison hangsúlyosan: Isten fénye.

Amit Gyevuskin lát, az Isten fénye. Amit kimond, az isteni dicsőítő szó. Levélként már nem datált monológjában az isteni dicsőséget őrző kerub szól a másik kerubhoz.

Varenyka és Gyevuskin Dosztojevszkij távolítsa el a zsírt a ráncosról értelmében isteni megnyilatkozásként teremtik meg a dicsőséget sugárzó fényt a szóban. De miért épp a sarokban? Ebben az új sarokban, melyben Gyevuskin már nem kényszerül többé rejtőzni, elszigetelődni, hanem szívében szeretettel tagolódik be abba a világba, melynek teremtőjeként mutatja fel a szöveg a jó szót. A sarok meijer fogyás rázza térmotívum vonja magára a figyelmet, ami a jelentés síkján annak a helynek a keresésével harmonizál, amelyet a szegény ember az ő pétervári világában betölthet.

Az utolsó monológ kétszer hozza előtérbe a Hol?

Recent Posts

Én meghalok, Varenyka, ebbe biztosan belehalok, a szívem nem lesz képes elviselni ilyen szerencsétlenséget! A pétervári tér egyszerre kinyílni és beszűkülni látszik. Varenyka távozik Pétervárról, mely eseménytörténeti részlet megfogalmazása együtt jár a Hol? Gyevuskin is halni készül. A meijer fogyás rázza ekkor már így szól: az életben vagy a halálban játszódik-e le a lét? Boldogságról szó sem lehet vö. A sarok ennek megfelelően szűnik meg konkrét fizikai tér mivoltában, és válik az emberi szenvedésben megérlelt szeretet metaforájává.

E szeretetben a lét értelme a látás és mondás közös aktusaként teljesedhet be egy olyan igazság megtalálásában, amely meijer fogyás rázza isteni dicsőséghez kötődik úgy, hogy annak teremtője, létrehozója meijer fogyás rázza a dosztojevszkiji szövegvilág mindenkori üzenete szellemében — az ember.